FORSIDEN   BARNESIDEN   SONE HER   BESØK   FENGSELSUTSALG   JOBBE HOS OSS   KONTAKT

Kriminalitetsforebygging / programvirksomhetKriminalomsorgen skal drives kunnskapsbasert etter ”what works” prinsippet. Programvirksomhet er en benevnelse på tiltak i kriminalomsorgen som retter seg mot domfelte og varetektsinnsatte i form av undervisning, ferdighetstrening og strukturerte samtaler. Programvirksomheten skal fremme kriminalomsorgens mål om å legge til rette for at den domfelte skal kunne gjøre en egen innsats for å motvirke et kriminelt handlingsmønster. Formålet med programvirksomheten er å gi domfelte ny kunnskap og motivasjon til endring, samt å stimulere hans eller hennes ressurser og kompetanse til å mestre et liv uten kriminalitet. Ringerike fengsel har lang erfaring med slike tiltak og har siden 1999 tilbudt mange ulike programmer. Programmene kan gjennomføres i grupper eller individuelt. Vi har etter hvert opparbeidet oss en profil og tilbyr tiltak innenfor tre hovedfelt, rus, vold og familie/ nettverk. Når det gjelder tilbudet vårt skiller vi mellom programmer og andre rettede tiltak. Hovedprinsippet for alle tiltakene er at det har fokus på den enkeltes opplevelse av hva som er vanskelig og gjennom dette prøve å skape refleksjon og bevisstgjøring over eget liv før, nå og fremover. Alle tiltakene gjennomføres av våre egne ansatte og da primært fengselsbetjenter som er gitt spesialopplæring. I dag er det to heltids stillinger knyttet til program. Alle våre tiltak er på norsk og således et tilbud til innsatte som behersker norsk muntlig og skriftlig.

Programmene er frivillige og innsatte søker om å delta. Utvelgelse skjer fortløpende i forkant av hver gjennomføring.

Ringerike fengsel tilbyr følgende programmer (grupper på 4-7 deltagere):

Andre rettede tiltak:

Informasjon om de ulike programmene og tiltakene:

Rusprogram (NSAP)

National Substance Abuse Program (NSAP) er opprinnelig fra Canada. I 2007 ble det av departementet bestemt at det skulle oversettes til norsk for å prøves ut og tilpasset norske forhold. I desember 2010 ble programmet godkjent for bruk i kriminalomsorgen. Det er et kognitivt program som tar utgangspunkt i hvordan vi tenker og hvordan dette påvirker handlingene våre. Programmets utgangspunkt er at rusatferd er lært og derfor kan avlæres for videre å lære ny atferd som på lengres sikt er mer hensiktsmessig og gi en bedre livskvalitet. Programmet gjennomføres med to programledere over 6-7 uker med til sammen 26 gruppesamlinger.

Sinnemestring Brøset

St. Olavs hospital avd. Brøset i Trondheim har utarbeidet et program for vold i nære relasjoner. I hovedsak gjaldt dette menn som bruker vold. Senere har dette også blir tilbudt kvinner som bruker vold mot egne barn eller på annen måte ikke klare å kontrollere eget sinne. I forlengelse av dette prosjektet har det blitt utviklet et fengselsprogram. Programmet tilbys innsatte som har erfaring med bruk av vold som skyldes sterkt sinne og aggresjon og som ønsker å få mer kontroll på seg selv. Dette er også et kognitivt program som jobber mye med bevisstgjøring og kunnskap om eget sinne. Programmet søker gjennom gruppeprosesser og forståelse for hvordan sinne skapes og gjennom dette å bli bedre på å stoppe før vold skjer. Programmet gjennomføres med to programledere over 6-7 uker med 2-3 individuelle samtaler og 22 gruppesamlinger.

Sinnemestring Kriminalomsorgsmodellen

Programmet, som opprinnelig kommer fra det engelske Anger management, har nå blitt oppgradert i en ny versjon. I form slekter programmet på stressmestring som omtales lenger ned. Alle som opplever et aggresjonsproblem og som ønsker å lære litt mer om seg selv og eget sinne kan ha utbytte av dette programmet. Programmet tilhører den kognitive familien og tar sikte på å synliggjøre hvordan ulike situasjoner og hva man tenker kan påvirke/motvirke sinnefølelsen. Programmet gjennomføres av to programledere over to uker med til sammen 8 samlinger.

Pappa i fengsel

Et kognitivt program som ble utviklet av ansatte på Bastøy fengsel. Det er et tilbud til innsatte som er i papparollen. Forutsetning for å delta er at innsatte har omsorg for og eller samværsrett til egne barn. De som er i en rolle som stefar, har også anledning til å søke. Det er ønskelig at innsatte har jevnlig kontakt med barn pr. telefon og besøk. Deltakere gjennomgår tema knyttet til det å være omsorgsperson og pappa, dele erfaringer med andre i samme situasjon samt og få informasjon fra helsestasjon og barnevern. Innsatte som fullfører programmet gis mulighet for å søke bruk av besøkshuset. Programmet gjennomføres med to programledere over 4 uker med til sammen 16 gruppesamlinger.

Stressmestring

Et kort program som tilbys innsatte som sitter på mottaksavdelingen (avd.A) Det er spesielt rettet mot innsatte som opplever mye stress under oppholdet i fengsel og som kan trenge enkle verktøy til hjelp i situasjoner som kan fremkalle stress. Programmet er enkelt og tar for seg relevante tema knyttet til stress. Innsatte bidrar med egne erfaringer med fokus på stress fra tidligere og nå situasjon. Programmet gjennomføres av to programledere over to uker med til sammen 9 samlinger.

Andre rettede tiltak:

Russamtaler

Som et ledd i arbeide med å bekjempe bruk av rusmidler i fengsel er det utviklet et alternativ til ordinær reaksjon som tap av fritidsfelleskap. Russamtaler vil nå kunne tilbys alle innsatte som avlegger positiv urinprøve, som erkjenne et rusproblem og ønsker å delta. Tiltaket består av fire samtaler hvorav den første er en avklaringssamtale som skal kunne avdekke innsattes motivasjon og egnethet for slike samtalene. Videre vil samtalene ha fokus på selve hendelsen og bruke kunnskapen om denne til å se på muligheter for å håndtere lignende situasjoner annerledes. Målet er å kunne forhindre bruk av rus i fremtiden ved at innsatte selv tar et bevisst valg basert på kunnskap og et eget ønske om å avstå. Se egen nettside www.russamtalen.no for ytterligere informasjon.

Bygging av mestringstillit

BaM er et sett samtaler som kan tilbys innsatte som ønsker å gjøre endringer i atferd. Dette gjelder all atferd som innsatte misliker og som gjør livet vanskelig. Ofte er det slik at vi mangler tiltro til egen evne til å få til ting. BaM er ment til å styrke troen på seg selv ved å finne erfaringer fra eget liv som kan vise at en faktisk kan mestre livets utfordringer bedre.

Familie og parsamtale

Er et tilbud til innsatte som har jevnlig besøk av partner og familie som ønsker å kunne kommunisere bedre sammen om de utfordringer knyttet til det at den ene sitter i fengsel. Temaene for samtalene er individuelle og kan ha fokus på selve soningstiden og tiden etter løslatelse. Samtalene gjennomføres av sosialkonsulent med tilleggsutdannelse innen familieterapi.

Filosofigruppe

Anstaltens prest i samarbeid med biblioteket tilbyr filosofigrupper for innsatte som ønsker det. Her benyttes ofte filosofer utenifra som kommer inn og driver gruppene i samarbeid med ovennevnte.

Rusoppfølging Rus & Vold

Alle innsatte som har deltatt i programmene NSAP og/eller de to Sinnemestringsprogrammene får tilbud om å delta i oppfølging. Dette er et tilbud til de som ønsker å jobbe videre med det de har lært samt å holde motivasjon for endring opp. Motivasjon er ferskvare og bør tilføres næring for å styrke holdbarheten over tid. Gruppa møtes en gang pr. uke i en såkalt åpen gruppe. Det betyr at gruppemedlemmer skiftes ut etter hvert som innsatte blir løslatt, overført til annen soning, nye som har gjennomført program eller andre som av eget ønske ikke vil delta lenger. Gruppa ledes av to programledere.

 

 


 FORSIDEN    BARNESIDEN    SONE HER    BESØK    FENGSELSUTSALG    JOBBE HOS OSS    KONTAKT
Epost: ringerike.fengsel@kriminalomsorg.no - Telefon: 33 20 74 00